معاونت فرهنگی
معاون ادار ی و مالی
محمدتقی طغرائی
دکترا رشته کارآفرینی
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی دانشگاه، مطابق با مقررات و آئین نامه های مربوط؛ رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی مؤسسه.
امور اداري و پشتيباني
سيد احمد مومني
مدير امور اداري و پشتيباني 
کارشناسی ارشد
پست الكترونيكي:
031-36244453
 داخلي: 312
 
 
 
شرح وظايف و اهداف :
1.اعمال و اجراي قوانين ، آئين نامه هاي اداري و استخدامي صادره از مراجع ذيصلاح .
2.نظارت بر تهيه و تدوين آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهاي لازم اداري و ابلاغ آنها به واحد هاي مربوط .
3.ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه مقررات استخدامي و طبقه بندي مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .
4.نظارت بر انجام امور مختلف رفاهي كاركنان دانشگاه و تهيه و تنظيم طرح هاي مربوطه .
5.برآورد ميزان ملزومات و ابزار لازم كار اداري و نظارت بر توزيع آنها .
6.نظارت بر اجراي امور مربوط به به ارتقاء شغلي كاركنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه كاري و كسركار و غيره .
7.نظارت برحسن انجام وظيفه كارشناسان قسمت مديريت امور اداري .
8.كنترل و نظارت بر كار ادارات تابعه و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي آنها.
9.نظارت بر انجام امور مربوط به ارزشيابي كاركنان.
10.تنظيم گزارش هاي ماهيانه و ساليانه جهت ارائه به مقام بالاتر.
11.نظارت بر نحوه تنظيم ليست اقلام تداركاتي واحدهاي مختلف دانشگاه بر طبق قانون و مقررات موضوعه.
12.انجام هماهنگي درامور خريد و سفارشات داخلي وخارجي.
13.نظارت بركار نقليه دانشگاه.
14.نظارت برانجام امور خدماتي دانشگاه .
15.برنامه ريزي امور انبارداري و نظارت برنحوه نگهداري و ورود و خروج كالاها و ايمني و حفاظت از آنها.
16.برنامه ريزي و نظارت براي ايجاد تسهيلات لازم در امر حمل و نقل وسايل و لوازم واحدها ي مختلف دانشگاه.
17.برنامه ريزي جهت نگهداري و بهسازي به منظور ارتقاي منابع انساني و توانمند سازي آن.
 
تاریخ به روزرسانی: 1401/05/03
تعداد بازدید: 14203
معاونت اداري و مالي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، چهاراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت اداري و مالي
031-36244452
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal